top of page
Minimalist Staircase

Privatumo politika

Įgyvendindami Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (ES) 2016/679 2016 m. balandžio 27 d. dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas)  užtikriname ypač skaidrų ir sąžiningą asmens duomenų tvarkymą. Šioje privatumo politikoje galite susipažinti su savo teisėmis bei informacija apie asmens duomenų tvarkymą.

 

DUOMENŲ VALDYTOJO REKVIZITAI:

MB "Grožio ir sveikatos tarnyba",

Įmonės kodas: 305541621

Buveinės adresas: Vingio g. 27, Dauparai, LT-96169 Klaipėdos r.

Tel. +37063086000

El. paštas: daiva.useliene@gmail.com

Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente Nr. 2016/679.

 

KOKIAS PRINCIPAIS REMIANTIS TVARKOME ASMENS DUOMENIS?

Įsigaliojus naujajam reguliavimui mes laikomės visų šių asmens duomenų apsaugos tvarkymo principų:
Asmens duomenis tvarkyti teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas);
Asmens duomenis rinkti nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkyti su tais tikslais nesuderinamu būdu (tikslo apribojimo principas);
Užtikrinti, kad tvarkomi Asmens duomenys būtų adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas);
Užtikrinti, kad Asmens duomenys būtų tikslūs ir prireikus atnaujinami; imtis visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys, kurie nėra tikslūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištrinami arba ištaisomi (tikslumo principas);
Asmens duomenis laikyti tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi (saugojimo trukmės apribojimo principas);
Asmens duomenis tvarkyti tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas).

KOKIUS ASMENS DUOMENIS RENKAME IR TVARKOME? 

Mes renkame ir tvarkome tik adekvačius ir tinkamus Jūsų asmens duomenis, kurių reikia siekiant tikslų dėl kurių jie tvarkomi.

Asmens duomenys kuriuos renkame ir tvarkome jums apsiperkant mūsų elektroninėje parduotuvėje: 

 • Užsakovo ar jo atstovo vardą;

 • Užsakovo ar jo atstovo pavardę;

 • Užsakovo ar jo atstovo adresą;

 • Užsakovo ar jo atstovo telefono numerį;

 • Užsakovo ar jo atstovo elektroninio pašto adresą;

 • Prekių gavėjo ar jo atstovo vardą;

 • Prekių gavėjo ar jo atstovo pavardę;

 • Prekių gavėjo ar jo atstovo adresą;

 • Prekių gavėjo ar jo atstovo telefono numerį.

 

Jums apsipirkus mūsų elektroninėje parduotuvėje Jūsų patogumui mes taip pat renkame ir tvarkome šiuos duomenis:

 • Pirkimų istoriją;

 • Elgsenos elektroninėje parduotuvėje istoriją;

 • IP adresą;

 • Mokėjimų istoriją;

 • Banko kortelės ir banko sąskaitos duomenis;

 • Jūsų ir Mūsų tarpusavio komunikacijos istoriją, įskaitant elektroninius susirašinėjimus bei telefoninių pokalbių įrašus, elektroninį pašto adresą;

 • Trečiųjų asmenų (prekių gavėjų) pagrindinę informaciją.


Pateikdami mums trečiųjų asmenų (prekių gavėjų), informaciją, Jūs patvirtinate, jog turite tokių asmenų sutikimą dėl jų asmens duomenų perdavimo, naudojimo ir tvarkymo.

KOKIU TIKSLU RENKAME IR TVARKOME ASMENS DUOMENIS?

Asmens duomenis renkame tik nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkome su tais tikslais nesuderinamu būdu.
Kad galėtume Jums parduoti Jūsų išsirinktas prekes elektroninėje parduotuvėje mums yra būtina tvarkyti šiuos Jūsų asmens duomenis: 

 • Vardą;

 • Pavardę

 • Telefono numerį;

 • Elektroninio pašto adresą;

 • Jūsų įsigytų prekių pristatymo adresą ir gavėjo duomenis.

 • IP adresą.

Apgailestaujame, tačiau Jums nepateikus šių asmens duomenų negalėsime Jums parduoti prekių, kadangi tvarkyti šiuos duomenis mums yra būtina sutarties sudarymui bei vykdymui.

Paslaugų gerinimo ir veiklos analizės tikslu tvarkomi jūsų asmens duomenys:
Norime, kad naudojimasis mūsų elektronine parduotuve Jums būtų kuo paprastesnis ir patogesnis, todėl vykdome nuolatinę savo veiklos analizę, kurios metu analizuojame ir tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis:

 • Pirkimų istoriją;

 • Naršymo mūsų elektroninėje parduotuvėje istoriją;

 • Mokėjimų istoriją;

 • Atsiliepimus apie jūsų pirktas prekes;

 • Apklausų metu pateiktus atsakymus;

 • Jūsų ir Mūsų tarpusavio komunikacijos istoriją, įskaitant elektroninius susirašinėjimus bei telefoninių pokalbių įrašus.

 

Bendrinių ir individualizuotų pasiūlymų teikimo bei profiliavimo tikslu tvarkomi Jūsų asmens duomenys:
Siekdami pateikti Jums bendrinius pasiūlymus dėl prekių ir dėl mūsų organizuojamų loterijų, akcijų, projektų tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis:

 • Vardą;

 • Telefono numerį;

 • Elektroninio pašto adresą;

 • Pristatymo adresą;

 • Pristatymo būdų istoriją. 

Siekdami teikti Jums kokybiškas paslaugas bei užtikrinti visapusišką aptarnavimą Jūsų asmens duomenis, kuriuos mums pateikėte sukurdami asmeninę paskyrą bei apsipirkdami, taip pat tvarkome ir Jūsų klausimų bei prašymų nagrinėjimo tikslu.
 

INFORMACIJA IŠ TRČIŲJŲ ŠALIŲ ŠALTINIŲ: 

Mes nerenkame Jūsų naršymo trečiųjų asmenų tinklapiuose istorijos ir jos nesaugome; Tačiau mes galime gauti informacijos apie jus iš viešųjų ir komercinių šaltinių (kiek tai leidžia galiojantys teisės aktai) ir susieti ją su kita informacija, kurią gauname iš jūsų arba apie jus. 

Mes neperduodame jokių duomenų apie Jūsų naršymą mūsų tinklapyje, iš kurių būtų galima nustatyti Jūsų asmenį.

 

AR MANO ASMENS DUOMENYS RENKAMI IR TVARKOMI TEISĖTAI?

Užtikriname Jus, kad Jūsų asmens duomenis renkame ir tvarkome tik teisėtais pagrindais, t.y. Jūsų asmens duomenis renkame ir tvarkome tik:
Jums perkant prekes tarp Jūsų ir mūsų yra sudaroma pirkimo – pardavimo sutartis, todėl tvarkome Jūsų duomenis šiuo pagrindu;
Jums davus sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis;
Vykdant mums taikomų įstatymų reikalavimus;
Nurodžius Valstybės  įgaliotoms institucijoms.

AR GALIU NESUTIKTI SU ASMENS DUOMENŲ TVARKYMU IR VISTIEK NAUDOTIS ELEKTRONINE PARDUOTUVE? 

Jūs visada galite nesutikti su papildomų Jūsų asmens duomenų tvarkymu, kuris skirtas tik analizės ir rinkodaros tikslams. Tačiau be privalomų duomenų užsakymui įgyvendinti, pabaigti pirkimo nėra galimybės, nes mes negalime tokio užsakymo išpildyti.

 

KAM PERDUODAMI ASMENS DUOMENYS? 

Asmens duomenys yra perduodami tik patikimoms trečiosioms šalims, su kuriomis esame sudarę sutartis, ir tik tokia apimtimi, kuri yra būtina paslaugai teikti. Tinkamo paslaugų suteikimo Jums tikslu, perduodame Jūsų asmens duomenis šiems savo partneriams:
Kurjerių paslaugas teikiantiems asmenims, kurie pristato Jums prekes Jūsų nurodytais adresais;
Prekių tiekėjams, kurie Jums pristato prekes tiesiogiai;
Rinkodaros ir marketingo paslaugas teikiančioms įmonėms;
Teisines paslaugas teikiantiems asmenims.

Jūsų Asmens duomenis taip pat teikiame:
Teisėsaugos institucijoms Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka;
Valstybinės institucijoms ir teismams, kai tokią pareigą numato taikytini teisės aktai.

 

JŪSŲ TEISĖS:

Jūsų asmens duomenys yra saugomi tiek laiko kiek yra būtina prekių įsigijimo sutarčiai įvykdyti bet ne trumpiau nei tą mus įpareigoja daryti mūsų veiklą reglamentuojantys teisės aktai. Jūsų asmens duomenys, kurie tvarkomi Jums sutikus yra tvarkomi ir saugomi iki Jūsų sutikimo atšaukimo dienos.

Jūs turite teisę susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis ir juos perkelti. Teisė į duomenų perkeliamumą reiškia, kad Jums galite gauti susistemintu, paprastai naudojamu, kompiuterio skaitomu ir sąveikiu formatu tuos Jūsų pateiktus asmens duomenis, kuriuos mes tvarkome automatizuotomis priemonėmis. Esant techninėms galimybėms ir Jums prašant tokie Jūsų duomenys gali būti persiunčiami tiesiogiai kitam Jūsų nurodytam asmeniui. Su tvarkomais Jūsų asmens duomenimis Jūs galite susipažinti šiais būdais: atsiųsdami mums prašymą elektroniniu paštu.

Jeigu pastebėjote, kad Jūsų asmens duomenys yra netikslūs ar neišsamūs ir norite Juos pakeisti ar patikslinti tai galite padaryti šiais būdais: atsiųsdami mums prašymą elektroniniu paštu;

Jūs turite teisę prašyti, kad nebetvarkytume Jūsų asmens duomenų ir juos panaikintume. Jūsų asmens duomenys bus panaikinti gavus Jūsų rašytinį prašymą.

Apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą ar atšaukti savo sutikimą galite atsiųsdami mums prašymą elektroniniu paštu;

Jūs turite teisę bet kada atsisakyti, kad mes tvarkytume Jūsų asmens duomenis bendrinių ir individualizuotų pasiūlymų dėl prekių ir dėl mūsų organizuojamų loterijų, akcijų, projektų. Atsisakyti, kad mes tvarkytume jūsų asmens duomenis aukščiau nurodytu tikslu Jūs galite  pateikdami mums savo atsisakymą raštu, elektroniniu paštu.

BENDROSIOS NUOSTATOS:

Prašymus, susijusius su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, mums galite pateikti atsiųsdami mums prašymą elektroniniu paštu;
Savo sistemoje Jūsų identifikaciją atliekame pagal Jūsų elektroninio pašto adresą. Pateikdami mums prašymą vienu iš nurodytų būdų visada nurodykite savo elektroninio pašto adresą dėl kurio jis yra teikiamas. Jums nenurodžius elektroninio pašto, arba jam nesutapus su prašymą pateikusio asmens elektroninio pašto adresu, neturėsime galimybės Jūsų tinkamai identifikuoti ir pateikti Jūsų prašomos informacijos ar įgyvendinti kito Jūsų prašymo.
Jeigu manote, kad Jūsų teisės yra pažeistos, dėl savo teisių gynimo galite kreiptis į Valstybinę asmens duomenų apsaugos inspekciją.

bottom of page