top of page
Minimalist Staircase

Pirkimo, pristatymo ir grąžinimo sąlygos

BENDROSIOS NUOSTATOS

 • Šios prekių pirkimo – pardavimo internetinėje svetainėje groziost.lt taisyklės (toliau – Taisyklės) nusato bendrąsias naudojimosi groziost.lt internetine parduotuve (toliau – groziost.lt parduotuvė) sąlygas. Taisyklės yra taikomos, kai Pirkėjas renkasi, užsako ir perka groziost.lt parduotuvėje siūlomas prekes/produktus (toliau – prekės) su pristatymo paslauga ar bet kaip kitaip naudojasi groziost.lt  parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

 • Pirkėju šiose Taisyklėse yra bet kuris asmuo, perkantis groziost.lt parduotuvėje ar besinaudojantis kitomis parduotuvės paslaugomis (toliau – „Pirkėjas“).

 • Kartu su Pirkėjo pateiktu prekių užsakymu šios Taisyklės tampa tarp Pirkėjo ir groziost.lt parduotuvės sudaryta sutartimi ir yra abiems šalims privalomas teises ir pareigas sukuriantis dokumentas. Sutartis laikoma sudaryta, kai Pirkėjas suformuoja ir pateikia groziost.lt parduotuvėje prekių užsakymą, Taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais atlieka apmokėjimą ir Pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu groziost.lt parduotuvė išsiunčia patvirtinimą, kad Pirkėjo užsakymas yra priimtas. 

 • Pirkėjas, darydamas prekių užsakymą patvirtina, jog susipažino su Taisyklėmis ir sutinka jų laikytis.

 • Tais atvejais, kai Pirkėjas nesutinka su Taisyklėmis arba tam tikra jų dalimi, jis neturėtų užsakyti prekių groziost.lt parduotuvėje. Pirkėjui užsisakius prekių groziost.lt parduotuvėje laikoma, jog Pirkėjas susipažino ir besąlygiškai sutiko su Taisyklėmis.

 • groziost.lt parduotuvė pasilieka teisę pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Pirkėjui apsiperkant groziost.lt parduotuvėje taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo momentu.

 • groziost.lt parduotuvė neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra nuo jos besąlygiškai atleidžiama, jei Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

 • groziost.lt parduotuvė turi teisę be įspėjimo apriboti Pirkėjo naudojimąsi parduotuvės paslaugomis, jeigu Pirkėjas groziost.lt parduotuve naudojasi pažeisdamas šias Taisykles, bando pakenkti groziost.lt parduotuvės vykdomų užsakymų, darbo stabilumui ir (arba) saugumui.

 • groziost.lt parduotuvė gali laikinai arba iš viso nutraukti baltaslaukas parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešusi Pirkėjui. Įvykus nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, groziost.lt parduotuvė turi teisę sustabdyti sutarties įvykdymą iki nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių išnykimo, pranešant Pirkėjui apie užsakymo vykdymo sustabdymą. Jeigu Pirkėjui nebeaktualus vėlesnis sutarties įvykdymas, tuomet Pirkėjas turi teisę atsisakyti sutarties apie tai pranešdamas groziost.lt parduotuvei. groziost.lt parduotuvei sustabdžius veiklą, bet esant galimybei įvykdyti patvirtintus užsakymus, visos teisės ir pareigos numatytos šiose taisyklėse ar taikomuose teisės aktuose, susijusios su jau įvykdytais arba vykdomais užsakymais, išlieka galioti.
   

REGISTRACIJA IR ASMENIS DUOMENŲ TVARKYMAS
 

 • Registracija ir asmens duomenų tvarkymas

 • Užsisakyti prekes groziost.lt parduotuvėje Pirkėjas gali nesiregistruodamas. Pirkėjas yra atsakingas, kad visi jo pateikti duomenys (suvedant duomenis be registracijos teikiant užsakymą) būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. 

 • Pirkėjas turi teisę bet kuriuo momentu nevaržomai savo pateiktus duomenis keisti, papildyti susisiekus su mumis groziost@gmail.com.

 • Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, jog jo pateikti asmens ir kiti duomenys būtų tvarkomi visais su užsakymo įvykdymu susijusiais bei groziost.lt parduotuvės veiklos analizės tikslais.

 • Pirkėjas, norėdamas gauti reklaminius pranešimus ir (arba) kitus Pirkėjui skirtus pasiūlymus, įvesdamas užsakymo formoje prašomus duomenis turi nurodyti, kad tokie pranešimai ir (arba) pasiūlymai jam būtų siunčiami.

 • Sutikdamas, kad Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi su užsakymo įvykdymu susijusiais bei groziost.lt parduotuvės veiklos analizės tikslais, Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymo įvykdymui.

 • Pirkėjo pateikti asmens duomenys bus tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančiais teisės aktais.

 • Pirkėjas turi teisę bet kada, pateikęs prašymą Pardavėjui bei patvirtinęs savo asmens tapatybę, susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ar kitų įstatymų nuostatų, nesutikti, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi.

 • Pardavėjas įsipareigoja užtikrinti Duomenų subjekto asmens duomenų saugumą, įgyvendinti tinkamas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo ar/ir atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo

 • Asmens duomenys bus saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai. Duomenų, taip pat Pirkėjo duomenų tiesioginės rinkodaros tikslais, saugojimo terminas 2 metai arba iki tol, kol duomenų subjektas nepareikalauja sustabdyti savo duomenų tvarkymo. Suėjus šioms aplinkybėms Pardavėjas asmens duomenis sunaikina.

 • Pirkėjo pateikti asmens ir kiti duomenys bus naudojami identifikuojant Pirkėją, vykdant prekių pardavimą ir pristatymą, išrašant apskaitos dokumentus, grąžinant permokas ir (ar) pinigus už nepristatytas prekes, administruojant įsiskolinimus, vykdant kitus iš pirkimo-pardavimo sutarties kylančius įsipareigojimus bei užtikrinant Pirkėjui galimybę naudotis kitomis groziost.lt parduotuvės paslaugomis.

 • Pirkėjo asmens duomenys bus tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais tik gavus Pirkėjo sutikimą.

 

PREKIŲ KAINOS, APMOKĖJIMAS IR TERMINAI

 

 • Prekių kainos groziost.lt parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos Eurais. Prekės Pirkėjui parduodamos kainomis, galiojančiomis groziost.lt užsakymo pateikimo momentu.

 • Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:

 • Apmokėjimas naudojantis elektronine bankininkyste – tai išankstinis apmokėjimas pasinaudojant Pirkėjo naudojama elektroninės bankininkystės sistema.

 • Apmokėjimas pagal išrašytą sąskaitą faktūrą  

 • Pirkėjas už užsakytas prekes įsipareigoja sumokėti nedelsiant. Atsiuntus mokėjimo kopiją el. paštu: groziost@gmail.com, užsakymą pradėsime vykdyti netrukus.

 • Tik gavus atitinkamą Pirkėjo mokėjimo už prekes bei jų pristatymą (transportavimą) atlikimo patvirtinimą pradedamas vykdyti užsakymas ir skaičiuojamas prekių pristatymo terminas.  groziost.lt parduotuvė turi teisę iš anksto nepranešusi Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas nesumoka už prekes per 3 darbo dienas nuo užsakymo pateikimo momento.

 • Pirkėjas turi teisę atsiskaityti už prekes apmokant pateiktą išankstinę sąskaitą. Pirkėjui neapmokėjus išankstinės sąskaitos iki užsakymo vykdymo dienos, prekių užsakymas nėra vykdomas.

 • Pirkėjas už užsakytas prekes įsipareigoja sumokėti nedelsiant. Atsiuntus mokėjimo kopiją el. paštu: groziost@gmail.com, užsakymą pradėsime vykdyti netrukus.

 • Tik gavus atitinkamą Pirkėjo mokėjimo už prekes bei jų pristatymą (transportavimą) atlikimo patvirtinimą pradedamas vykdyti užsakymas ir skaičiuojamas prekių pristatymo terminas.  groziost.lt parduotuvė turi teisę iš anksto nepranešusi Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas nesumoka už prekes per 3 darbo dienas nuo užsakymo pateikimo momento.

 • Pirkėjas turi teisę atsiskaityti už prekes apmokant pateiktą išankstinę sąskaitą. Pirkėjui neapmokėjus išankstinės sąskaitos iki užsakymo vykdymo dienos, prekių užsakymas nėra vykdomas.

PREKIŲ KOMPLEKTAVIMAS IR PRISTATYMAS

 

 • groziost.lt parduotuvės prekyba vykdoma ir prekės pristatomos visose Lietuvos miestuose. Prekes pristato baltas laukas parduotuvė arba jos įgaliotas atstovas.

 • Už prekių pristatymo ir/ar pakavimo paslaugą mokestis 3,50 Eur. 

 • groziost.lt parduotuvė dės visas pastangas, kad Pirkėjo užsakymas būtų visa apimtimi įvykdytas, tačiau negali suteikti ir neteikia dėl to jokių garantijų. Jei užsakymo komplektavimo vietoje nėra užsakytos prekės likučio ar pakankamo jos kiekio, parduotuvė pasilieka teisę informuoti apie tai pirkėją elektroniniu paštu ar nurodytu telefono numeriu. 

 • Pinigai už Pirkėjo apmokėtas, tačiau groziost.lt parduotuvės nepristatytas prekes, sumokami į Pirkėjo sąskaitą ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo užsakymo įvykdymo.

 • Klientas, groziost.lt parduotuvėje užsakydamas Paslaugas ir Produktus, įsipareigoja nurodyti prekių pristatymo vietą. Klientas įsipareigoja priimti užsakytas prekes. Jeigu Klientas pateikia klaidingą adresą, kuriuo išsiunčiamas užsakymas, jis prisiima atsakomybę ir papildomus siuntimo kaštus.

 • Tuo atveju, kai Pirkėjo nurodytu pristatymo adresu Pirkėjas ar gavėjas nerandamas, parduotuvė turi teisę prekes išduoti bet kuriam kitam nurodytu adresu esančiam pilnamečiui asmeniui, o Pirkėjas neturi teisės reikšti parduotuvei bet kokių pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

 • Jeigu prekės pristatymas yra neįmanomas dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių (Pirkėjas darydamas užsakymą nurodė neteisingą adresą, nurodytu adresu Pirkėjas ar gavėjas nerandamas ar kt.). Pirkėjas prisiima atsakomybę ir papildomus siuntimo kaštus.

 • Parduotuvė pristato prekes Pirkėjui per 3-5 darbo dienas nuo dienos, kai įvykdomas apmokėjimas. Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų ir nuo parduotuvės nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju groziost.lt parduotuvė susisieks su Pirkėju ir suderins prekių pristatymo klausimus.

 • Visais atvejais groziost.lt parduotuvė atleidžiama nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

 • Prekių pristatymo metu Pirkėjui pageidaujant, vairuotojas privalo suteikti galimybę Pirkėjui patikrinti pristatytų prekių komplektiškumą (asortimentą). Pirkėjui nepatikrinus siuntos būklės, pristatytų prekių komplektiškumo ir (ar) šiame punkte nustatyta tvarka neužfiksavus duomenų apie siuntos pažeidimus, siunta yra laikoma pristatyta tinkama ir nepažeista ir vėliau jokios pretenzijos dėl siuntos, komplektiškumo ir/ar kokybės nepriimamos.

 • Prekės po siuntos Pirkėjui perduodamos tik tada, kai Pirkėjas pasirašo vairuotojo jam pateiktame prekių perdavimo – priėmimo dokumente (dokumentu gali būti laikomi ir elektroniniai įrenginiai). Jei Pirkėjas dėl negalios, ligos ar kitokių priežasčių negali pats pasirašyti elektroniniuose ar kituose dokumentuose, jo pavedimu už jį pasirašo kitas asmuo arba prekes pristatęs vairuotojas, Pirkėjui patvirtinus pasirašymo galimybę. Pirkėjui nepasirašius prekių perdavimo – priėmimo dokumente, prekės Pirkėjui neperduodamos ir pakartotinai prekės nėra siunčiamos. Už prekes sumokėti pinigai tokiu atveju Pirkėjui negrąžinami.

 • Tais atvejais, kai prekių priėmimo metu Pirkėjas pastebi, jog siuntoje nėra tinkamo prekių kiekio arba pateiktos prekės neatitinka jo užsakytų prekių ir tai nėra nurodyta prekių perdavimo – priėmimo dokumente, Pirkėjas privalo nedelsiant (prekių pristatymo metu) informuoti apie tai parduotuvę. 


PREKIŲ KOKYBĖS GARANTIJA IR TINKAMUMO NAUDOTI TERMINAS
 

 • Parduotuvėje internete parduodamų prekių savybės nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

 • Parduotuvė neatsako už tai, kad groziost.lt parduotuvėje internete esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos.

 • Dovanų kuponų įsigijimo ir naudojimosi taisyklės:

Dovanų kupone esantis unikalus kodas nurodomas, kaip išankstinis mokėjimas už paslaugas. Dovanų kuponas nėra keičiamas į pinigus, galioja  nuo tos dienos, kada yra įsigijamas. Dovanų kupono vertė, galiojimo laikas nurodyti ant kupono.

Prekių keitimas ir grąžinimas

 • Pirkėjas turi teisę brokuotas produktus grąžinti ir/ar pakeisti juos kokybiškais, kuomet Klientas apie gautus brokuotus produktus praneša ne vėliau nei 2 d. nuo Produktų pristatymo datos. Pardavėjas įsipareigoja priimti brokuotas prekes ir pakeisti jas kokybiškomis.

 • Prekės keičiamos ar grąžinamos iš anksto suderinus prekių atsiėmimo laiką ir adresą. Pirkėjui pageidaujant grąžinti prekes jų pristatymo metu, prekės negali būti grąžinamos jas pristačiusiam kurjerio atstovui. Tokiu atveju prašome susisiekti su groziost.lt parduotuve.

 • Grąžinant ar keičiant parduotuvėje įsigytas prekes, groziost.lt parduotuvė turi teisę reikalauti užpildyti prekių grąžinimo ar keitimo formą.

 • Grąžinamos ar keičiamos kokybiškos prekės privalo būti nesugadintos, nepraradusios prekinės išvaizdos (nenuimtos ir nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.), vartojamųjų savybių ir negali būti naudotos. Prekė turi būti grąžinama originalioje pakuotėje, tos pačios komplektacijos, kokios buvo. Jeigu prekė nėra pilnai sukomplektuota, yra sugadinta, netvarkinga arba nėra tinkamai supakuota, parduotuvė turi teisę nepriimti prekės, jos nekeisti ir negrąžinti už prekę Pirkėjo sumokėtų pinigų.

 • Už Pirkėjo priimtas, bet vėliau atsisakytas prekes sumokėti pinigai grąžinami į Pirkėjo sąskaitą ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių grąžinimo groziost.lt parduotuvei.

 • Grąžinant ar keičiant kokybiškas ir Pirkėjo užsakymą atitinkančias prekes, Pirkėjui negrąžinamas jo sumokėtas prekių pristatymo mokestis.


BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 • groziost.lt parduotuvė visus pranešimus siunčia ir kitaip kontaktuoja Pirkėjo užsakymo formoje pateiktu elektroninio pašto adresu ar telefonu.

 • Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia ir kitaip kontaktuoja el. paštu groziost@gmail.com ar telefonu +37063086000.

 • Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

 • Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

 • Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir pagrindais.

 • Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

bottom of page